رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۸

آرزومند آن شده تو به گور

که رسد نان پاره‌ایت برم