رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۶

بام‌ها را فرسب خرد کنی

از گرانیت، گر شوی بر بام