رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۵

تو چگونه جهی؟ که دست اجل

به سر تو همی زند سر پاش