رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۴

از چه توبه نکند خواجه؟ که هر کجا که بود

قدحی می بخورد راست کند زود هراش