رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۳

بت، اگرچه لطیف دارد نقش

نزد رخسارهٔ تو هست خراش