رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۱

نهاد روی به حضرت، چنان که روبه پیر

بتیم وا تگران آید از در تیماس