رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۷

ماهی دیدی کجا کبودر گیرد؟

تیغت ماهیست، دشمنانت کبودر