رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۹

از جود قبا داری پوشیده مشهر

وز مجد بنا داری بر برده مشید