رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۸

زین و زان چند بود برکه و مه؟

مر ترا کشی و فیزین و غنوج