رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۲

با دل پاک مرا جامهٔ ناپاک رواست

بد مر آن را که دل و دیده پلیدست و پلشت