رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۰

بهارچین کن ازان روی بزم خانهٔ خویش

اگرچه خانهٔ تو نوبهار برهمنست