رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۵

همه نیوشهٔ خواجه به نیکویی و به صلحست

همه نیوشهٔ نادان به جنگ و فتنه و غوغاست