رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶

ندیده تنبل اوی و بدیده مندل اوی

دگر نماید ودیگر بود به سان سراب