رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵

همی بایدت رفت و راه دورست

به سغده دار یکسر شغل راها