رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳

گیهان ما به خواجهٔ عدنانی

عدنست و کار ما همه بانداما