رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲

هر آن چه مدح تو گویم درست باشد و راست

مرا به کار نیاید سریشم وکیلا