رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷

درنگ آسا سپهر آرا بیاید

کیاخن در رباید گرد نان را