رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱

گرچه بشتر را عطا باران بود

مر ترا زر و گهر باشد عطا