امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۵ - نعت

پیش رو کوکبه انبیاء

کوکبش از منزلت کبریاء

از حد ناسوت برون تاخته

بر خط لاهوت وطن ساخته

نور نخستش چو علم بر کشید

شام عدم را سحرآمد پدید

هستی او تا به عدم خانه بود

نقش وجود از همه بیگانه بود

بی خط و قرطاس زعلم ازل

مشکل لوح و قلمش گشته حل