محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۰

از ملک ملوک ما درین بیت جلیل

کاراسته صد بلا از آئین جمیل

هر گنج کز آبادی گیتی و دهور

گرد آمده بود وقف شاه اسمعیل