محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸

می‌کرد چو سکه حی صاحب تنزیل

نقدی که عیار بودش از اصل جلیل

سکه چو رسانید به تمییز قبول

فرق که و مه داد به شاه اسمعیل