باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۸

کشم آهی که گردون پر شرر شی

دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی

بترس از برق آه سوته دیلان

که آه سوته دیلان کارگر شی