باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۳

خوشا آندل که از خود بیخبر بی

ندونه در سفر یا در حضر بی

بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون

پی لیلی دوان با چشم تر بی