باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۱

مدامم دل براه و دیده تر بی

شراب عیشم از خون جگر بی

ببویت زندگی یابم پس از مرگ

ترا گر بر سر خاکم گذر بی