باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۰

بدریای غمت دل غوطه‌ور بی

مرا داغ فراقت بر جگر بی

ز مژگان خدنگت خورده‌ام تیر

که هر دم سوج دل زان بیشتر بی