باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۹

به هر شام و سحر گریم بکوئی

که جاری سازم از هر دیده جوئی

مو آن بی طالعم در باغ عالم

که گل کارم بجایش خار روئی