باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷

ته کت نازنده چشمان سرمه سائی

ته کت زیبنده بالا دلربایی

ته کت مشکین دو گیسو در قفائی

بمو واجی که سرگردان چرائی