باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۶

تو آری روز روشن را شب از پی

شده کون و مکان از قدرتت حی

حقیقت بشنو از طاهر که گردید

بیک کن خلقت هر دو جهان طی