باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۴

فلک در قصد آزارم چرائی

گلم گر نیستی خارم چرائی

ته که باری ز دوشم بر نداری

میان بار سربارم چرایی