باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۸

کجا بی جای ته ای بر همه شاه

که مو آیم بدانجا از همه راه

همه جا جای ته مو کور باطن

غلط گفتم غلط استغفرالله