باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳

بوره سوته دلان با ما بنالیم

زدست یار بی پروا بنالیم

بشیم با بلبل شیدا به گلشن

اگر بلبل نناله ما بنالیم