باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹

مو آن دلدادهٔ بی خانمانم

مو آن محنت نصیب سخت جانم

مو آن سرگشته خارم در بیابان

که چون بادی وزد هر سو دوانم