باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۳

دلم زار و حزینه چون ننالم

وجودم آتشینه چون ننالم

بمو واجن که طاهر چند نالی

چو مرگم در کمینه چون ننالم