باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲

مو کز سوته دلانم چون ننالم

مو کز بی حاصلانم چون ننالم

بگل بلبل نشیند زار نالد

مو که دور از گلانم چون ننالم