باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۰

شبی نالم شبی شبگیر نالم

ز جور یار و چرخ پیر نالم

گهی همچون پلنگ تیر خورده

گهی چون شیر در زنجیر نالم