باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۷

مو که چون اشتران قانع به خارم

جهازم چوب و خرواری ببارم

بدین مزد قلیل و رنج بسیار

هنوز از روی مالک شرمسارم