باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱

غریبی بس مرا دلگیر دارد

فلک بر گردنم زنجیر دارد

فلک از گردنم زنجیر بردار

که غربت خاک دامنگیر دارد