باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱

ته که می‌شی بمو چاره بیاموج

که این تاریک شوانرا چون کرم روج

کهی واجم که کی این روج آیو

کهی واجم که هرگز وا نه‌ای روج