رشحه » شمارهٔ ۶ - مطلع یک غزل

آن بت گل چهره یارب بسته از سنبل نقاب

یا به افسون کرده پنهان در دل شب آفتاب