شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۲۴ - سال از شرایط شناخت وحدت و موضوع شناخت عرفانی

که شد بر سر وحدت واقف آخر

شناسای چه آمد عارف آخر