شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۱۷ - جواب به سوال اول

دگر گفتی مسافر کیست در راه

کسی کو شد ز اصلِ خویش آگاه

مسافر آن بود کو بگذرد زود

ز خود صافی شود چون آتش از دود

سلوکش سیرِ کشفی دان ز امکان

سوی واجب به ترکِ شَیْن و نقصان

بعکسِ سیرِ اوّل در منازل

رود تا گردد او انسانِ کامل