عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶

گردنده فلک دلیر و دیر است که هست

غرنده بسان شیر و دیر است که هست

یاران همه رفتند و نشد دیر تهی

ما نیز رویم دیر و دیر است که هست