خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۸

بیدل نیمی گر به رخت بنگرمی

گمره نیمی گر به درت بگذرمی

غمخوار توام کاش تو را درخورمی

گر درخورمی تو را چرا غم خورمی