خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۱

خود را به سفر بیازمودم بی‌تو

جان کاستم و عنا فزودم بی‌تو

هم آتش غم به دست سودم بی‌تو

هم سودهٔ پای هجر بودم بی‌تو