خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

خاقانی از آن ریزش همت که توراست

جستن ز فلک ریزهٔ روزی نه رواست

بهروزی و روزی ز فلک نتوان خواست

کان ریزه کشی از در روزی‌ده ماست