خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

طوطی دم دینار نشان است آن لب

غماز و دو روی از پی آن است آن لب

زنهار میالای در آن لب نامم

کآلودهٔ لب‌های کسان است آن لب