خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

خاقانی را ز بس که بوسید آن لب

دور از لب تو گرفت تبخال از تب

آری لبت آتش است خندان ز طرب

از آتش اگر آبله خیزد چه عجب