خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

ای دوست اگر صاحب فقری و فنا

باید که شعورت نبود جز به خدا

چون علم تو هم داخل غیر است و سوی

باید که به علم هم نباشی دانا