صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۴ - البدنه

بود بدنه از آن نفسی کنایت

که کرد از سیر منزلها حکایت

کند قطع منازل هم مراحل

هم اثقال معانی راست حامل