صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۱۳ - الاسم

ز اسم ار اصطلاح ما بدانی

عجب باشد اگر در لفظ مانی

مراد از اسم نزد ما مسمی است

که او را اعتبار لفظ و معنی است

بوجهی اسم گویم عین ذات است

که در وی اعتبارات صفاتست

مسمی را در اسماء مستتردان

اثرها از مسمی مستمردان

بود آب آنکه اندر جوی جاریست

مراد از آب این با عوالف نیست

مسمی غیر از الفاظ مجازیست

که در وی اصطلاح ترک و تازیست

عرب گر ما خواند یا عجم آب

تو از وی آنکه مقصود است دریاب